Fototapeta,fototapety

Co dzisiaj na tapecie?

Witaj Gość

Zaloguj

Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności
 2. I.          Informacje ogólne
 3. 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego o domenie fototapetyXL.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień.
 4. 2. Regulamin Sklepu Internetowego jest umieszczony w zakładce regulamin,  
 5. 3. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu , a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
 6. 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca.
 7. 5. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający.
 8.  II.          Zbierane dane
 9. Użytkownik może przeglądać Sklep Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji. Z chwilą przekazania przez Użytkownika dla Sprzedającego danych osobowych, Użytkownik przestaje być Użytkownikiem anonimowym.
 10. A. Dane w celu realizacji Zamówienia
 11. 1. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest m.in. podanie danych Użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.
 12. 2. Sprzedający oraz podmioty trzecie zbierają następujące dane Użytkownika: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, nick, telefon kontaktowy, adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie.
 13. 3. Usługodawca zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług i w związku z wykonywaniem tej umowy.
 14. 4. Sprzedający zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.
 15. 5. Podmioty trzecie zbierają dane Użytkownika w celu umożliwienia korzystania z Infolinii oraz w celu realizacji płatności za Zamówienie (dane zbierają operatorzy płatności, w tym Dotpay.).
 16. B. Dane zbierane automatycznie
 17. 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Web Beacon.
 18. 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. powyżej to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości Usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów oraz śledzenie preferencji Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW.
 19. 3. Google Analytics, o którym mowa powyżej, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Sklepu Internetowego stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
 20. 4. Web Beacon, o którym mowa powyżej, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta.
 21. III.          Wykorzystanie danych
 22. 1. Dane podane przez Użytkownika Sprzedający wykorzystuje do:
 23. a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,
 24. b) realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar,
 25. c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
 26. d) wsparcia, realizacji procesów płatności,
 27. e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,
 28. f) prowadzenia działań marketingowych.
 29. 2. Sprzedający oraz podmiot trzeci zbierający dane Użytkownika w celu skorzystania z Infolinii lub podmiot trzeci realizujący płatności za Zamówienie, przekazuje dane Użytkownika innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Sklepu Internetowego, na rzecz Użytkownika lub biorącym udział w procesie realizacji Zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom  trzecim z którymi Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.
 30. 3. Sprzedający, lub podmiot trzeci z którym Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar udostępnia dane Użytkownika Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.
 31. 4. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego lub spółki z Grupy firm powiązanych w Polsce w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów itp. działań marketingowych.
 32. 5. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci np. newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego lub spółki z grupy firm powiązanych.  Sprzedający lub spółki z grupy firm powiązanych w Polsce mogą powierzyć rozesłanie informacji handlowych przez podmiot trzeci działający w imieniu Sprzedającego lub spółek z grupy firm powiązanych w Polsce. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 33. 6. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Sklepie Internetowym, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Sklepu Internetowego.
 34. 7. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Użytkowników zamieszczających komentarze w ramach forum, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego.
 35. 8.Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z pracownikiem/konsultantem Sprzedającego lub Usługodawcy, w tym poprzez Infolinię, przez podmiot trzeci, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia pomocy Użytkownikowi.
 36. 9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu  z jakich regionów Sklep Internetowy notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.
 37. 10. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta. W przypadku Użytkownika, który nie ma zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią.
 38. 11. Sprzedający zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Sprzedający zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 39. 12.W reklamach zamieszczanych w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 40. IV.          Prawo dostępu do danych osobowych
 41. 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 42. 2. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia Zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.
 43. 3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu. Sprzedający oraz Sprzedający zastrzegają sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 44. V.          Zabezpieczenie danych osobowych
 45. 1. Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 46. 2. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
 47. 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
 48. 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
 49. 5. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.
 50. VI.          Wyłączenie odpowiedzialności
 51. 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów innych podmiotów niż Sprzedający, które zostały zamieszczone w Sklepie Internetowym komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.
 52. 2. Sprzedający nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Sprzedający przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 53. 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W takim wypadku znajdzie zastosowanie postanowienie niniejszej Polityki Prywatności.
 54. VII.          Kontakt
 55. 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Sprzedającego wskazany w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 56. VIII.          Postanowienia końcowe
 57. 1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.
 58. 2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 59. 3. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia:
 60. (a) okoliczności Siły Wyższej,
 61. (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,
 62. (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Sprzedający powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu  przez Użytkownika..
 63. 4. Sprzedający powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Użytkownika (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika).
 • 5. Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki Prywatności oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.
Schowek

Szybki kontakt

e-mail: info@tapetomat.pl

telefon: +48 815360233