Fototapeta,fototapety

Co dzisiaj na tapecie?

Witaj Gość

Zaloguj

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy sprzedaży

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, wydania Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego. Załącznikiem do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży jest blankietowy wzór (formularz) oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 3. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną cześć każdej Umowy Sprzedaży. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu, treść zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul oraz Polityka Prywatności. W zakresie umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar mają zastosowanie odrębne regulaminy znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul, mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu.
 5. CENA
 6. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN).
 7. Ceny prezentowane przez Sklep Internetowy wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru.
 8. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.
 9. Cena jednostkowa Towaru podana w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny jednostkowej tego samego Towaru, gdyby został on zakupiony bezpośrednio, fizycznie u Sprzedającego. Dla celów Umowy Sprzedaży zastosowanie będzie miała cena podana w Sklepie Internetowym.
 10. STRONY UMOWY SPRZEDAŻY
 11. Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Kupujący i Sprzedający. W celu uniknięcia wątpliwości ustalone zostaje, że Usługodawca nie jest stroną Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek okolicznościami powstałymi na gruncie Umowy Sprzedaży, w tym w związku ze składanymi przez Kupującego reklamacjami Towarów. W szczególności Usługodawca nie gwarantuje, że Umowa Sprzedaży zostanie zawarta i właściwie wykonana przez Sprzedającego lub Kupującego.
 12. Sprzedający prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną Towarów.
 13. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia. Własność Towaru, stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży przechodzi na Kupującego z chwilą uiszczenia Sprzedającemu ceny za Towar, wraz z ewentualną ceną za dostawę Towaru, jeżeli Kupujący uzgodni ze Sprzedającym koszt dostawy za pośrednictwem przewoźnika np. poczty kurierskiej. Wszelkie ryzyka związane z posiadaniem Towaru (w tym ryzyko jego utraty lub pogorszenia) przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Towaru.
 1. PŁATNOŚĆ
 2. Kupujący może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym lub – w przypadku wybrania opcji „Odbiór w sklepie stacjonarnym” u Sprzedającego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności w odniesieniu do niektórych Towarów, kategorii Towarów lub liczby zamawianych Towarów. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 Euro, w przeliczeniu na PLN, według aktualnego średniego kursu walut NBP w dniu zapłaty.
 4. Sprzedający wysyła na adres email wskazany przez Kupującego fakturę w rozumieniu art. 2 ust 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przy czym jeśli Kupujący będzie chciał otrzymać fakturę w formie papierowej zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu bądź na etapie składania Zamówienia bądź na etapie odbioru Towaru u Sprzedającego.
   
 5. ODBIÓR ALBO DOSTAWA TOWARU
 6. Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia.

ODBIÓR

 1. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „odbiór w sklepie stacjonarnym” w wykonaniu Umowy Sprzedaży Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w placówce handlowej prowadzonej  przez Sprzedającego), po zapłacie ceny. Sprzedający nie ponosi w takim przypadku kosztów odbioru Towaru (w tym kosztów przybycia Kupującego do miejsca odbioru Towaru i kosztów transportu Towaru po jego wydaniu Kupującemu).
 2. Towar pozostaje gotowy do odbioru przez Kupującego w miejscu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej przez kolejne dwa (3) dni od daty doręczenia Kupującemu wiadomości elektronicznej o gotowości do odbioru
 3. W przypadku, gdy odbiór Towaru przez Kupującego w terminie określonym powyżej nie będzie możliwy strony Umowy Sprzedaży mogą uzgodnić inny termin odbioru Towaru.
 4. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zastrzeżone na jego rzecz w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty bezskutecznego upływu terminu odbioru Towaru.
 5. W okolicznościach przewidzianych powyżej Sprzedający będzie zobowiązany względem Sprzedającego do pokrycia kosztu realizacji zamówienia, w szczególności uiszczenia odszkodowania , zwrotu kosztów itp.
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego przez Kupującego do złożenia Kupującemu przez Sprzedającego oświadczenia woli, o którym mowa powyżej, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Kupującego.
 7. Kupujący może odebrać Towar osobiście albo wskazać w tym celu Sprzedającemu osobę trzecią, jako upoważnioną przez Kupującego do odbioru Towaru i zapłaty ceny. Wskazanie takie Kupujący może przesłać Sprzedającemu pocztą elektroniczną podając w nim imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia.
 8. W celu odbioru kupionego Towaru, Kupujący przedstawi Sprzedającemu (w miejscu odbioru Towaru) wydruk Potwierdzenia Zamówienia lub numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia). Sprzedający może żądać (nie jest to obowiązek) od osoby odbierającej Towar okazania dowodu tożsamości (w celu jej identyfikacji jako Kupującego lub osoby przez Kupującego upoważnionej w tym zakresie).

DOSTAWA

 1. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu w „uwagach” opcji „dostawa do domu”, lub „dostawa do Paczkomatu”, w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci świadczy usługi Dostawy Towaru, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie firmy transportowej.
 1. ODSTĄPIENIE KUPUJĄCEGO OD UMOWY SPRZEDAŻY
 2. Dokonujący zakupu Towaru Konsument który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od dnia wydania Towaru. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem Konsumenta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres Sprzedającego, lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego. Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny) lub bez podpisu elektronicznego. Można je także złożyć osobiście u Sprzedającego . W ciągu następnych czternastu (14) dni Kupujący powinien zwrócić towar do Sprzedającego.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą lub kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedającego. W razie wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrot Towaru przez Kupującego może nastąpić w miejscu wydania Towaru , w siedzibie Sprzedającego, lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe.
 4.  Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany.
 5. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny Towaru i poniesionych kosztów dostawy do Konsumenta zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni. W przypadku osobistego dostarczenia zwracanego Towaru do Sprzedającego – niezależnie od tego, w jaki sposób nastąpiła płatność – przy spełnieniu warunków odstąpienia od umowy może nastąpić natychmiastowy zwrot należności w gotówce lub przelewem.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku sprzedaży:           
  a) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. fototapeta wydrukowana wg indywidualnie określonych wymiarów lub na rodzaju podłoża wskazanych przez Konsumenta);
  b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (np. produktów, w przypadku których przekroczono warunki zwykłego zarządu, w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Konsumenta w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Konsumenta).
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.
 8. REKLAMACJE
 • Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty i usługi były jak najwyższej jakości. W przypadku zgłoszenia reklamacji dbamy o to, żeby proces jej obsługi prowadzony był na jak najwyższym, satysfakcjonującym Państwa poziomie.
 • Zgłoszenie reklamacji:
 • 1. Reklamację z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Konsument zgłasza do Sprzedającego (sklepu) osobiście lub wysyłając produkt na adres podany na dowodzie zakupu.
 • Warunki zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi:
 • W momencie zgłaszania reklamacji należy przedstawić: 
 • dowód zakupu produktu;
 • szczegóły reklamacji (co i dlaczego reklamujemy, kiedy miało miejsce reklamowane zdarzenie, okoliczności uzasadniające reklamację) - w tym celu zalecamy wypełnienie właściwego formularza reklamacji dostępnego pod jednym z linków w zakładce do pobranaia
 • reklamowany produkt
 •  Przebieg procesu reklamacji w sklepie stacjonarnym:
 • zgłoszenie reklamacji w sklepie;
 • wydanie potwierdzenia zgłoszenia reklamacji (poświadczenie zgłaszającego i przyjmującego zgłoszenie);
 • przekazanie przez sklep produktów do właściwego Dystrybutora w celu dokonania oceny jakościowej;
 • Ocena jakości towaru przez Dystrybutora i w uzasadnionych przypadkach reklamowanie u Producenta.
 •  Zakupiony produkt powinien posiadać:
 • dowód zakupu.
 •  Prosimy o zachowanie ww. dokumentu na wypadek reklamacji. W sklepie stacjonarnym istnieje możliwość sprawdzenia jakości produktów. Przy odbiorze zakupionego produktu w sklepie stacjonarnym lub dostarczeniu pod wskazany adres należy sprawdzić, czy produkt nie ma uszkodzeń mechanicznych (wgnieceń, otarć, uszkodzonego opakowania itp.). W razie ich stwierdzenia w obecności pracownika sklepu  należy sporządzić protokół szkody i nie przyjmować uszkodzonego produktu.
 •  Zgłoszenie uszkodzenia podczas dostawy
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki spisz protokół szkody kurierskiej.  Kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu. Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Można tego dokonać w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki.  Wypełnij poniższy formularz zgłoszenia szkody podczas dostawy. Zadzwoń na infolinię lub napisz maila załączając skan protokołu szkody i skan formularza zgłoszenia szkody podczas dostawy. 
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę w celu wykonywania Usług.
 3. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane przez Sprzedającego w celu wykonywania Umowy Sprzedaży.
 4. Przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub Kupujących opiera się na dobrowolności ich podania.
 5. Użytkownikowi oraz Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika oraz Kupującego w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży są dostępne w Sklepie Internetowym.
 3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży mają na celu dostosowanie treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży do oferty. Usługodawca powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Kupującego. Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, o ile nie wypowiedzą ich w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży nie ma wpływu na treść i moc wiążącą Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem tej zmiany w życie, jak również Umów Sprzedaży zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. Postanowienia powyższe stosują się odpowiednio do zmian innych dokumentów powołanych w pkt. powyżej.
 4. Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Kupujący potwierdza, że do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.
 6. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 24 grudnia 2014 r.
Schowek

Szybki kontakt

e-mail: info@tapetomat.pl

telefon: +48 815360233