Fototapeta,fototapety

Co dzisiaj na tapecie?

Witaj Gość

Zaloguj

Polityka prywatności

 

 Polityka prywatności (do 24-05-2018)

Polityka  prywatności  (od 25-05-2018)

 (podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

kierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień. Regulamin Sklepu Internetowego jest umieszczony w zakładce regulamin.  Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu , a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej

I. Jakiego rodzaju dane są przetwarzane w naszym sklepie internetowym?

1. Kontrahenci ( sklepy, projektanci wnętrz,  wykonawcy, inwestorzy) których zbiór danych przetwarzamy do realizacji działań w każdym z  portali  internetowych .

2. Klienci, którzy kupując produkty zostawiają informacje o sobie w formularzach zakupowych i kontaktowych.

3. Osoby, które składają reklamacje w sklepie i wypełniają przystosowane do tego formularze.

4. Odbiorcy  newslettera ,  to  lista  osób które są jego odbiorcami

5. Inne osoby wskazane przez zamawiających  jako odbiorcy zrealizowanych zamówien,

II. Cele w jakich przetwarzane są dane

1)    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba,  której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego  interesu  Grupy   VEJ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Partnera / Klienta.

b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych

c)  dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

d) prowadzenia analiz jakości świadczonych usług i sprzedaży;

3)  na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Krajowego Rejestru Długów z siedzibą we Wrocławiu, lub zawarte w bazie danych Administratora .

b) przekazywania Partnerowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub  siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)

c)  analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności  stron internetowych, wzornictwa itp. lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie  przez Administratora danych z urządzeń, którymi Grupa  VEJ posługuje się podczas korzystania z usług sprzedaży, zakupu, stron www  (np. z serwerów i  urządzeń  informatycznych., mobilnych lub innych  komunikacyjnych urządzeń końcowych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować  świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań Partnera i klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę produktową W wymienionych  powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące:

1) korzystania z usług marketingowo - transakcyjnych,

2) korzystania z usług  dostarczanych drogą elektroniczną (np. http:// Tapetomat.com, http://tapetomat.pl, fototapetyxl.pl ).

Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9  RODO. Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce prywatności dostępnej  na  stronach   http://tapetomat.com

d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Grupy  VEJ

e) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Grupą  VEJ przy czym dane osobowe klienta nie będą  udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Grupę  VEJ

f)   marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych informatycznych  dotyczących np. wykonywanych i odbieranych połączeń  tinternetowych  lub transmisji danych w Internecie, w związku z korzystaniem z usług drogą informatyczną świadczonych Partnerowi i  Klientowi przez Administratora.    Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt d)-f) powyżej może być realizowany przez Grupę  VEJ za pomocą środków komunikacji  elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. dekoder, telefon, tablet) oraz automatycznych systemów  wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń informatycznych).

III. Skąd mamy te dane, w jaki sposób je pozyskaliśmy?

W głównej  mierze to może być pozyskanie bezpośrednio od osoby, która dokonuje u nas zakupu lub zwrotu, reklamacji.

Możemy także posiadać dane z ogólnodostępnych stron internetowych,

W czasie  przeglądania  Sklepu  Internetowego  bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji za zgodą osoby przeglądającej strony, Z chwilą przekazania przez Użytkownika dla Sprzedającego danych osobowych, Użytkownik przestaje być Użytkownikiem anonimowym.

 IV. Wykorzystujemy  dane w celach:

1.  Dane podane przez Użytkownika Sprzedający wykorzystuje do:

a) świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,

b) realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar,

c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,

d) wsparcia, realizacji procesów płatności,

e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu Internetowego,

f) prowadzenia działań marketingowych.

2. Sprzedający oraz podmiot trzeci zbierający dane Użytkownika w celu wykonania usługi produkcyjnej, transportowej  lub podmiot trzeci realizujący płatności za Zamówienie, przekazuje dane Użytkownika innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Sklepu Internetowego, na rzecz Użytkownika lub biorącym udział w procesie realizacji Zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych. W zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom  trzecim z którymi Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach wykonania usługi lub sprzedaży  towaru.

3. Sprzedający, lub podmiot trzeci z którym Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar udostępnia dane Użytkownika oraz innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

4. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego lub spółki z Grupy VEJ  w Polsce w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów itp. działań marketingowych.

5. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci np. newslettera  , dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego lub współpracującej Grupy VEJ.  Sprzedający lub Grupa VEJ  w Polsce mogą powierzyć rozesłanie informacji handlowych przez podmiot trzeci działający w imieniu Sprzedającego lub spółek z grupy VEJ  w Polsce. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

6. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Sklepie Internetowym, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Sklepu Internetowego.

7. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Użytkowników zamieszczających komentarze w ramach forum, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego.

8.Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z pracownikiem/konsultantem Sprzedającego lub Usługodawcy, przez podmiot trzeci, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia pomocy Użytkownikowi.

9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu  z jakich regionów Sklep Internetowy notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.

10.Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta. W przypadku Użytkownika, który nie ma zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią.

11. Sprzedający zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Sprzedający zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

12.W reklamach zamieszczanych w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

V. Dostęp do danych osobowych mają:

1. Pracownicy  sklepu prowadzącego sklep internetowy  przetwarzający dane osobowe dostępni  pod adresem podanym na portalu sklepowym,

2. Administrator systemu i  pracownicy  przetwarzający dane osobowe tj. Grupa VEJ współpracuje  z kontrahentami takimi jak sklepy, projektanci, inwestorzy, wykonawcy, klienci detaliczni, firmy kurierskie, zewnętrzna księgowość.

3. Inspektor danych osobowych powołany przez Zarząd Grupy VEJ.

4. Inne podmioty realizujące zadania celowe (wymienione powyżej) na podstawie zawartych umów przez podmiot prowadzący sklep internetowy lub na zlecenie Administratora  systemu internetowego http://tapetomat.com,

W oparciu o przepisy RODO jako administratorzy danych dochowujemy  staranności w ochronie informacji i danych osobowych. Zakres naszych działań obejmuje podmioty, z którymi współpracujemy. Mowa tu o firmie hostingowej, która na swoich serwerach przechowuje bazę sklepu, księgowości, firmie kurierskiej. Z każdym podmiotem zawarte są umowy  o przetwarzaniu danych osobowych. Lokalizacją, w których te dane są przechowywane jest siedziba Grupy VEJ będącej dostawcą niektórych towarów prowadzącą hosting /serwerownię pod adresem : Szmaragdowa 24a lok. 13 20-570 Lublin (PL) posiadającej profesjonalny nadzór nad ochroną danych.  Archiwum dokumentów papierowych znajduje się : ul. Szmaragdowa 2, 20-570 Lublin (PL). Dokumenty papierowe są utylizowane co 5 lat.

Gdy znamy już lokalizację danych, czas zastanowić się nad systemami, które na co dzień pozwalają nam z tych danych korzystać: CRM, panel zarządzania bazą danych, panel firmy kurierskiej, księgowej, czy też oprogramowanie własnego komputera, serwera, programu pocztowego i sklepu internetowego.

VI. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1)    dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą  przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Grupie  VEJ

c)  wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Grupy  VEJ. na podstawie uzasadnionego interesu  prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3)  dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody  na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu  Administratora, dane będą  przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy

VII. Przepływ danych

Przepływu danych osobowych  prowadzony jest w następujący sposób:

Dane osobowe wprowadzone przez osobę fizyczną  lub firmę będącą  klientem finalnym po złożeniu zamówienia na towary, odbierane są przez pracownika sklepu internetowego w siedzibie pod adresem wskazanym w zakładce kontakt. Po spełnieniu  warunków przyjęcia zamówienia, pracownik sklepu internetowego zatwierdza przyjęcie zamówienia  i je realizuje jeżeli realizacja jest możliwa w trybie natychmiastowym. Jeżeli realizacja natychmiastowa nie jest możliwa z powodu braku zamówionego towaru, zamówienie z  danymi zamawiającego są przesyłane drogą internetową do dostawcy brakujących towarów do firmy zewnętrznej. Po zrealizowaniu zamówienia sklepu internetowego, dane przekazywane są do poczty kurierskiej w celu wykonania dostawy.  Na zewnątrz przekazywane są dane sklepu internetowego oraz zamówienie wraz z danymi zamawiającego w celu realizacji zamówienia oraz odbiorcy w celu wskazania adresu dostawy do miejsca przeznaczenia.

VIII. Forma przekazywania danych:

Wszystkie dane przekazywane są w formie elektronicznej drogą internetową.

Dane przekazywane są niezwłocznie po spełnieniu  przez zamawiającego w stosunku do sklepu internetowego warunków przyjęcia zamówienia do realizacji określonych w regulaminie sklepu.

IX. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Grupy firm powiązanych Eksim/ JVD/ Velkom  z siedzibą  20-570 Lublin ul. Szmaragdowa 24a  lok.13  , zwaną dalej „Grupą  VEJ „ („Administratorem”).  Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu:  velkom@velkom.pl

X. Dane osobowe są  przetwarzane przez Grupę  VEJ w szczególności:

1)    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba,  której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy lub formularzy sklepu )

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego  interesu  Grupy   VEJ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu Partnera / Klienta.

b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych

c)  dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

d) prowadzenia analiz jakości świadczonych usług i sprzedaży;

3)  na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych itp, lub zawarte w bazie danych Administratora .

b) przekazywania informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub  siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)

c)  analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności  stron internetowych, wzornictwa itp. lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie  przez Administratora danych z urządzeń, którymi Grupa  VEJ posługuje się podczas korzystania z usług sprzedaży, zakupu, stron www  (np. z serwerów i  urządzeń  informatycznych., mobilnych lub innych  komunikacyjnych urządzeń końcowych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować  świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań Partnera i klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę produktową W wymienionych  powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące:

1) korzystania z usług  oraz

2) korzystania z usług  dostarczanych drogą elektroniczną (np. Tapetomat.com, Tapetomat.pl, fototapetyxl.pl ).

Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9  RODO. Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce prywatności dostępnej 
    na    http://tapetomat.com

d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Grupy  VEJ

e) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Grupą  VEJ przy czym dane osobowe klienta nie będą  udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Grupę  VEJ

f)   marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych informatycznych  dotyczących np. wykonywanych i odbieranych połączeń  tinternetowych  lub transmisji danych w Internecie, w związku z korzystaniem z usług drogą informatyczną świadczonych Partnerowi i  Klientowi przez Administratora.    Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt d)-f) powyżej może być realizowany przez Grupę  VEJ za pomocą środków komunikacji  elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. dekoder, telefon, tablet) oraz automatycznych systemów  wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń informatycznych).

XI. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1)    dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą  przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Grupie  VEJ

c)  wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Grupy  VEJ. na podstawie uzasadnionego interesu  prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3)  dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody  na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu  Administratora, dane będą  przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

XII. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3)  prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu  administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu  marketingu bezpośredniego

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia  RODO

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej cofnięciem)

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Grupą  VEJ. (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”). Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Grupy  VEJ to:

  •   partnerzy  handlowi (np. agenci,  biuro obsługi klienta sponsorzy),

przedsiębiorcy telekomunikacyjni,  firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy  drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy prowadzące  usługi księgowości,, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych  i serwisów internetowych).

Zabezpieczenie danych osobowych

1. Sprzedający oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. Użytkownik zobowiązany sklepu internetowego jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć : Hasło przed ujawnieniem  osobom  trzecim.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.

  1. 4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

5. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure  Socket  Layer  ). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.

 XIII.  Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów innych podmiotów niż Sprzedający, które zostały zamieszczone w Sklepie Internetowym komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.

2. Sprzedający nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Sprzedający przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W takim wypadku znajdzie zastosowanie postanowienie niniejszej Polityki Prywatności.  

  XIV.  Postanowienia końcowe

1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja  2018  r.

2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu UE

3. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia:

(a) okoliczności Siły Wyższej,

(b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

(c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Sprzedający powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu  przez Użytkownika..

4. Sprzedający powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Użytkownika (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Użytkownika).

5. Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki Prywatności oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.

XV. Pliki cookies

1. System „tapetomat”  zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (Grupa VEJ – Administrator) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Administrator  serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Administrator

__________________________________________________________________________

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Polityka prywatności (do 24-05-2018)


 

Schowek

Szybki kontakt

e-mail: info@tapetomat.pl

telefon: +48 815360233